Alapítvány logó

Környezeti Management és Jog Egyesület

Environmental Management and Law Association

Home 9 Főoldalon kiemelt 9 Közös Értékeink Program
Kezdőlap 9 Főoldalon kiemelt 9 Közös Értékeink Program

Közös Értékeink Program

2024. február. 3.
3rd február 2024

JOGI ESZKÖZÖKKEL A KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIÁÉRT!

A projekt a Környezeti Management és Jog Egyesület, a Zöld Kapcsolat Egyesület és a Pécsi Zöld Kör együttműködésében valósul meg.

Kik vagyunk?

A Környezeti Management és Jog Egyesület (EMLA) 1992 decemberében alakult meg mint a környezetjog és a környezetgazdaságtan kérdéseivel foglalkozó szakmai szervezet. 1994 szeptemberében indult el az Egyesület környezetjogi szolgáltatása a magyar civil szektor és a nyilvánosság számára. Küldetése a környezettel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés, a döntéshozatalban való részvétel és a jogorvoslat jogának érvényesítése. Fennállása óta az EMLA több, mint 700 környezetvédelmi bírósági perben nyújtott jogi képviseletet, illetve ennél sokszor több közigazgatási eljárásban járt el, ügyben adott jogi tanácsot telefonon, személyesen vagy e-mailben.

A Zöld Kapcsolat Egyesület 2005-ös alakulása óta arra törekszik, hogy az önkéntesei, a helyi lakosok, a szakemberek és a civil szervezetek közötti “ZÖLD KAPCSOLAT” erősítésével segítséget nyújtson a fenntarthatóbb életmód kialakításához. Az egyesületnél elérhető környezetjogi tanácsadást környezetjogi szakirányú végzettséggel rendelkező és a környezeti ügyekhez kapcsolódó jogterületeken jártas ügyvéd egyszemélyben vezeti. A jogsegélyszolgálat elsődleges feladata, hogy az ügyfelek az ügyük elintézéséhez megfelelő szakmai TANÁCSOT kapjanak.

A Pécsi Zöld Kör 1989-ben alakult baráti körként. Alapítói olyan emberek voltak, akik természetjárókként nagyon sok környezetkárosítással találkoztak, s örömmel vették, hogy tehetnek valamit ezek ellen. Ezen túl fontos feladatuknak érzik azt, hogy a rendelkezésükre álló valamennyi eszközzel segítsék a lakosság helyes fogyasztási szokásainak kialakítását azért, hogy a globalizációval együtt járó káros hatások (klímaváltozás, fogyasztói társadalom kialakulása, túlzott energiafogyasztás stb.) irányába történő haladás helyett inkább a tudatos vásárlói életattitűd kerüljön előtérbe mindennapjaink során.

Mit szeretnénk elérni?

A projekt célja, hogy javítsa a környezeti demokrácia és így a környezet védelmének szintjét helyi közösségeknek és civil szervezeteknek nyújtott jogi támogatással és képzéssel.

Milyen eszközeink vannak?

Legfőbb eszközünk a JOG! Jogszabályokra hivatkozunk, jogi eljárásokat javasolunk és segítjük ügyfeleinket ezek végigvitelében, bírósághoz fordulunk és perelünk, de nemcsak; oktatjuk is a jogot, mind az írott, mind a valóban alkalmazott jogot, illetve azt is vizsgáljuk, hogy a Magyar Állam mennyire tartja be a közösségi részvételre vonatkozó nemzetközi követelményeket.

Milyen tevékenységeket végzünk?

  • Közérdekű környezetvédelmi jogi tanácsadás és képviselet

A kitűzött célt, a környezeti jogérvényesítést és a jó kormányzás és jogállam megerősítését közvetlenül szolgálja ez a tevékenység, azáltal, hogy az egyes felmerülő ügyekben, konfliktusokban speciális szakértelmet és elérhető jogi támogatást biztosítunk a beruházókkal és az állammal szemben a környezet érdekét képviselők számára.

  • Környezetjogi képzés civil szervezeteknek

Ehhez 3 rendezvényt szervezünk, egyet-egyet a két vidéki partner székhelyén (Miskolc és Pécs), egyet pedig Budapesten. A képzések témája a környezeti részvételi jogok lesz, aktuális és precedens ügyeken keresztül illusztrálva, a vidéki helyszíneken pedig a helyi ügyekre fókuszálva.

  • Lakossági tájékoztató kiadvány elkészítése és kinyomtatása

A tervezett kiadványba belekerülnek majd a környezeti jogérvényesítéshez szükséges legfontosabb jogszabályokra való hivatkozások, azok alkalmazásának módja és esetei, a részvételi jogok érvényesítése során használható érvek, azon jogesetek leírása, melyek ezt a célt elősegítik, illetve minta beadványok. A kiadvány letölthető pdf formátumú változatát az EMLA és a két vidéki partnerszervezet honlapjain elhelyezzük majd.

  • Demokráciafigyelés és együttműködés aarhusi kérdésekben

A projektben elkészítjük egyrészt a 2017-es budvai (Montenegro), illetve a 2021-es genfi (Svájc) Aarhusi Egyezmény Részes Felek találkozójára készített hivatalos magyar jelentés elmaradt, írásos kritikáját, majd elkészítjük a következő rendes Részes Felek találkozójára (előreláthatólag 2025) készítendő magyar jelentés kritikáját is.

Hol lehet minket megtalálni?

Elérhetőségeink az alábbiak:

EMLA

honlap: https://emla.hu/

Facebook: https://www.facebook.com/emla.hu

Zöld Kapcsolat Egyesület

honlap: https://zoldkapcsolat.hu/

Facebook: https://www.facebook.com/zoldkapcsolat

Pécsi Zöld Kör

honlap: http://pzk.artud2.arteries.hu/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094314144289

Miért van minderre szükség?

Ma Magyarországon a közpolitika sok területen a szabályok áthágására, a szabályoknak az aktuális (kormányzati) igényekhez illeszkedő átalakítására épül. A környezetügy sem kivétel.

A probléma háttere a természeti erőforrások kimerülése, a klímaváltozás hatásai, a biodiverzitás csökkenése, a környezetállapot romlása, a megoldatlan szennyezések és egy általánosan romló életminőség. Ezekből az egyre korlátlanabbul érvényesülő beruházói akarat, a jó kormányzás helyett a beruházói érdekeket előtérbe toló állami intézményrendszer és az ezzel szembe kerülő helyi érdekek konfliktusa kreál társadalmi ügyet.

Ez változtatásra szorul, hiszen amikor a helyi közösségek ezekkel a fenyegetésekkel sokszor eszköztelenül szembesülnek, kritikus gyorsasággal kellene képesnek lenniük arra, hogy – jogaikat gyakorolva – fellépjenek. Egyesületünk ezzel a problémával foglalkozik, hármas megoldással: a jog, a lakossági tájékoztatás/képzés és a hálózatépítés eszközeivel. Szinte alig van az EU Alapjogi Kartájának olyan eleme, amelyik ne lenne releváns. A demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok sérelme szegélyezi az akciókat, amelyek ellen a helyi lakosság vagy az országos zöld civil szervezetek fellépnek. A környezeti döntéshozatalban való részvétel teljesítése hozzájárul a társadalmi párbeszédhez, az átláthatósághoz, a jó kormányzáshoz, a demokratikus értékek érvényesüléséhez és a civil társadalom egészséges fejlődéséhez. Egyidejűleg szolgálja mindez a környezetminőségének javítását, a környezetvédelem színvonalának emelését.

Ezen értékek megvédése, előmozdítása a pályázatunk célja, illetve hogy a mind a pályázó, mind a helyi civil közösségek megerősödjenek és az utóbbiak a jövőben felkészültebben vegyék fel a küzdelmet a helyi környezeti érdekek védelme érdekében. Jelenleg országszerte számos, lakossági tiltakozást eredményező beruházás megvalósítása van folyamatban. Itt szükség van a közösségek önszerveződő, probléma-azonosító, -kezelő, -megoldó képességeinek erősítésére. Számos kísérlet támadja a helyi közösségek és a civil szervezetek részvételi jogosultságait és gyengíteni jogérvényesítő tevékenységüket, így a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások számának növekedése, a veszélyhelyzeti kormányzás, az ún. Aarhusi országjelentések megvitatásának elmaradása. Közvetlen célunk az aktuális ügyekben jogi támogatás és segítség nyújtása, és az éppen nyomás alatt lévő környezeti és közösségi érdek védelme jogi eszközökkel.

Ennek hatása a részt vevő közösségeknek kettős: megvédik környezetüket és egy általánosabb szinten megtanulják az ügyek kezelését és az összefogás fontosságát. A szélesebb közönség szintén kettős eredményt realizál: környezete állapotromlását sikerül megállítani, illetve a megbizonyosodhat a közösségi összefogás és a közpolitikai fellépés erejéről. Emellett megvalósul a környezeti konfliktusokban, a kampányokban a helyi szervezetek összefogása a nagyobb szervezetekkel és fordítva. A vidéki szervezeteket, főleg az elmaradott térségekben működőket, előnyben részesítjük, akik gyakran nem ismerik a jogaikat. A megosztandó tudás a jog alkalmazása, az emberi és állampolgári jogok védelme (környezethez való jog), a részvételi jogok és tudatosság alkalmazása, a környezeti ügyek kezelése. A fejlesztés iránya a jogi/környezetjogi ismeretek növelése, a jogalkalmazás gyakorlati „skill”-jeinek kiépítése, a hálózatos működés és külső elfogadottság/bizalom növelése. A mi jogi ismereteink is bővülnek a tudásmegosztás révén, fejlődést hoz a projekt szervezeti kohézió erősödése által, új közösségi és civil hálózatba bekerülés révén megvalósul a kölcsönös információáramlás, egymás szakmai és morális támogatása. Általános, hosszú távú célunk a célcsoportok joggyakorláshoz szükséges készségeinek, képességeinek fejlesztése, a közösségi részvételi jogok fontosságának tudatosítása, a helyi közösségek és a nagy civil szervezetek hatékony fellépése környezeti ügyekben, mely elengedhetetlen a környezet minőségének megőrzéséhez és javításához.

Ki támogatja ezt?

A projektet közvetlenül a Közös Értékeink program támogatja.

A projekt az Európai Unió „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” (CERV) programjának támogatásával, a 101091463. számú támogatási szerződés alapján valósul meg. Az Európai Bizottság támogatása ezen projekthez nem jelenti a tartalmának jóváhagyását, amely kizárólag a lebonyolítók álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

Szolgáltatások

Services

Projektek

Projects

Ügyek

Cases

Facebook

Támogatás

Donation